FURNITURE TURNKEY SOLUTION & FUME HOOD TURNKEY SOLUTIONนำมุมมองของผู้หญิงเข้าไปสู่การวางนโยบายต่างประเทศ


ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศหญิง ประกาศจะนำมุมมองของผู้หญิงเข้าไปสู่การวางนโยบายต่างประเทศ

 

ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศหญิง ครั้งแรกให้คำมั่นว่าจะนำมุมมองของผู้หญิงเข้ามาสู่การวางนโยบายต่างประเทศ
 
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศหญิงในเมืองมอนทรีอัลของแคนาดาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา มุ่งในประเด็นเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ง การเติบโตของประชาธิปไตย และกำจัดความรุนแรงทางเพศ นางสาวคริสเตีย ฟรีแลนด์ รัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดา กล่าวว่า การประชุมนี้เป็นการเน้นย้ำความสำคัญ บทบาท และสิทธิสตรีในโลก โดยที่ประชุมจะนำผลการประชุมไปแถลงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วย รวมถึงรัฐมนตรีที่ร่วมการประชุมนี้กว่า 17 ประเทศ ตกลงที่จะจัดการประชุมนี้เป็นประจำทุกปี

 

Tag : ตู้ดูดควันไอสารเคมี

 

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

24-09-2018

 

Studio Space Co.,Ltd - ผู้ผลิตและจำหน่าย ตู้ดูดควันไอสารเคมี เฟอร์นิเจอร์ห้องแลป เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ เฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง และ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องทดลอง