FURNITURE TURNKEY SOLUTION & FUME HOOD TURNKEY SOLUTION


ตู้ดูดควันไอสารเคมี ตู้ดูดควัน (Fume Hood)

ตู้ดูดควันไอสารเคมี ตู้ดูดควัน (Fume Hood)

เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อห้องปฏิบัติการที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมี หรือสารระเหย เช่น Acetone, Xylene ที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ การสัมผัส และ สุขภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในห้องแลป

หลักการทำงานของตู้ดูดควันไอสารเคมี จะใช้ระบบดูดอากาศออกจากกล่องสี่เหลี่ยมที่เป็นลักษณะตู้ ซึ่งด้านบนมีช่องสำหรับให้ควัน หรือ ไอของสารเคมีลอยผ่านและระบายสู่บรรยากาศด้านนอก โดยต้องมีความสูงของท่อให้เพียงพอที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ตู้ดูดควันไอสารเคมี ปกติจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบมีท่อ กับ แบบไร้ท่อ การเลือกใช้ตู้ดูดควันไอสารเคมี ขึ้นอยู่กับสารเคมี หรือสารระเหยที่เราต้องใช้ การกัดกร่อนของสารเคมี
 

ตู้ดูดควันไอสารเคมี ตู้ดูดควัน (Fume Hood)

ตู้ดูดควันไอสารเคมี, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) ในห้องปฏิบัติการเคมีถือเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยทางวิศวกรรมเบื้องต้นที่ใช้ในการควบคุมและป้องกันอันตรายให้กับบุคลากรในห้องปฏิบัติการที่ทำงานกับสารเคมีและสารอันตราย ดังนั้นการเลือกใช้ ตู้ดูดควันไอสารเคมี, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) ในห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆดังต่อไปนี้เพื่อให้สามารถออกแบบและเลือกตู้ดูดควันไอสารเคมีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการทำงานอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานได้ ข้อมูลและประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก่อนเลือกใช้ ตู้ดูดควันไอสารเคมี, ตู้ดูดควัน (Fume Hood) ประกอบด้วย

1. สารเคมีที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการ (chemical attack)
2. ความเป็ฯพิษและอันตรายของสารเคมี (chemical toxicity)
3. สารรังสีที่ใช้ในการทำงาน (radioactive contamination)
4. ตัวทำละลายที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการ ( solvent attack)
5. อุณหภูมิที่ใช้ในการทำงาน (thermal stress)
6. การดูดซึมหรือดูดซับของสารอันตรายที่ใช้ในการทำงาน (adsorption and absorption of hazardous substances)
7. สารระเบิดหรือปฏิกิริยาที่อาจก่อให้เกิดการระเบิดในขณะปฏิบัติงาน (explosions)
8. สารไวไฟหรือปฏิกิริยาหรือการทำงานที่อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้ขณะการทำงาน (fire)
9. สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการหรือลักษณะงานที่เป็น เช่นมีการสั่นสะเทือน (vibration)สูง